Giám đốc điều hành 

CEO . Nguyễn Văn Khá

iMedia Agency